MS-Viola Annuleringsverzekering

 

Algemene voorwaarden

 

Kortlopende annuleringsverzekering

 

wat kunt u van ons verwachten


 

Dit kunt u van ons verwachten

Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten. Daarom raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen.

Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Wilt u uw reis annuleren?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met het kantoor waar u de reis heeft geboekt. Doe dit in ieder geval binnen drie werkdagen. Bent u ziek of heeft u een ongeval gehad? Vraag dan aan de dokter of hij denkt dat de reis kan doorgaan. Ook als de vertrekdatum nog ver weg is.

Hoe dient u een claim in?

Kan uw geboekte reis niet doorgaan?  Meld dit dan zo snel mogelijk online per mail.  Geeft u liever uw schade telefonisch door? Bel ons dan op 0481-746000. Wij gaan dan direct met de afhandeling van uw schade aan de slag..

Voor een snelle afhandeling, vragen wij u de annulering goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen.

 

Kortlopende annuleringsverzekering pagina  1


Leeswijzer

 

U heeft bij ons een Kortlopende Annuleringsverzekering afgesloten. In de voorwaarden leest u waar u wel en niet voor verzekerd bent. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

 

Op het boekingsformulier staat het verzekerde bedrag. Daar staat ook welke dekking u gekozen heeft. Bijvoorbeeld Annulering, Allrisk Annulering en/of de dekking voor een waarnemer.

Kortlopende annuleringsverzekering pagina  2


Wat is verzekerd?

 

Op uw boekingsformulier staat welke dekking u heeft gekozen

 

Annulering

Annuleert u uw reis? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat.

 

Allrisk Annulering

Annuleert u uw reis om een reden die niet in de voorwaarden staat?

Met Allrisk Annulering heeft u dan toch recht op een vergoeding van 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding. 25% van het uit te keren bedrag blijft voor uw eigen rekening.

 

Voor redenen die wél in de voorwaarden staan, houdt u natuurlijk recht op de gewone vergoeding.

 

Verzekert u een waarnemer mee? Bij onze allrisk annulering verzekering kunt u een waarnemer meeverzekeren. Deze annuleringsverzekering geeft  u recht op een vergoeding, als u uw reis annuleert omdat uw waarnemer uitvalt. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat

 

Kortlopende annuleringsverzekering pagina 3

 


 

1.

Contractvoorwaarden

1.1 Watbedoelenwemet...?

Atoomkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering.

Molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten of oproer.
Polisblad: uw verzekeringsbewijs of boekingsformulier.Premie: het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt.U/uw/verzekeringnemer: degene die de verzekerings- overeenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan.

Vergoeding: vergoeding van schade, kosten en/of verliezen, hulp of uitkering bij een ongeval.
Verbeurdverklaring: het in beslag nemen van voorwerpen door een overheid of andere instantie.

Verzekerde: u en eventueel andere op het polisblad of in de voorwaarden genoemde personen.

 

1.2 Wat zijn de voorwaarden voor een schadevergoeding?

1.2.1 Wat krijgt u vergoed, als u schade heeft door terrorisme?

Is uw schade veroorzaakt door terrorisme? Dan vergoeden wij de schade op basis van het Protocol afwikkeling claims van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden). Daarin staat in welke gevallen we een schadevergoeding kunnen beperken, als er sprake is van bijvoorbeeld terrorisme of kwaadwillige besmetting. De volledige tekst van dit protocol vindt u opwww.terrorismeverzekerd.nl.

1.2.2 Wanneerkrijgtugeenschadevergoeding?

Wij vergoeden geen schade of hulp, als die is ontstaan:
• wanneer de schade is veroorzaakt door een gebeurtenis

of situatie waarvan u voor het afsluiten van de

verzekering al kennis had;
• doordat u of een medeverzekerde de schade opzettelijk

heeft toegebracht, of heeft nagelaten de schade te

voorkomen;
• doordat de schade met uw toestemming opzettelijk is

toegebracht;
• terwijl u of een medeverzekerde niet over de juiste

papieren beschikte, zich niet aan de voorschriften hield of

onbevoegd handelde;
• doordat u of een medeverzekerde zich niet aan de

verplichting(en) heeft gehouden (meer hierover leest u

onder 1.5 Wat zijn uw verplichtingen?);
• door een poging tot zelfdoding door u of een

medeverzekerde;
• doordat u of een medeverzekerde drugs, alcohol of meer

dan de voorgeschreven geneesmiddelen heeft gebruikt.

 

Geheel vernieuwde vakantieschip  MS-Viola bij het Deutsche Eck in Koblenz

Speciaal Cruises is onderdeel van  Speciaal-reizen.nl  

Dé Specialist in aangepaste reizen !